Recursos

Llengua de Signes Catalana (LSC)

Llengua de Signes Espanyola (LSE)

Llengua de signes catalana o espanyola?

      Una llengua de signes sorgeix després de que unes poques generacions s’hagin comunicat signant. Com qualsevol altra llengua, la llengua de signes té una forta vinculació a l’entorn i a la cultura d’on sorgeix. A Catalunya no hi ha bilingüisme en llengua de signes: es fa servir la llengua de signes catalana. De fet, la llengua de signes catalana i l’espanyola tenen bastant lèxic en comú i una gramàtica semblant. Tot i així, hi ha prou vocabulari diferent com per ser considerada una altra llengua.